• Thumb 3bf62e8ebbe1701a9c1b7d0a53b8ab7a
  • Thumb c33c76c52c1915d449bd9d74743746a7

Зібрано підписів

Кількість днів

Заголовок петиції

Зниження кількості онкологічних захворювань за рахунок покращення екології

ПІБ ініціатора: Пиркова Іванна Володимирівна
Статус: На розгляді
Петиція №7549
Дата початку збору підписів: 04.01.2022 13:19

Суть електронної петиції

Я, Пиркова Іванна Володимирівна, є громадянкою України, жителькою міста Запоріжжя. Суть даної електронної петиції полягає у наступному – ПРОШУ ПОСИЛИТИ КОНТРОЛЬ НАД ВМІСТОМ ВИКИДІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ В АТМОСФЕРУ. Ні для кого не є секретом, що стан навколишнього середовища дуже впливає на наше здоров’я. З кожним роком ситуація погіршується все більше і більше. У деяких петиціях вже була висвітлена проблема щодо стану навколишнього середовища, але, на жаль, жителі міста досі потерпають від небезпечних викидів, які є причиною багатьох захворювань.
Так, підвищення контролю за шкідливими викидами потребує додаткового фінансування та впровадження комплексних заходів, насамперед підвищення екологічного податку. Проте підвищення контролю є необхідним у зв’язку з великою кількістю порушень, відповідно до яких повинні застосовуватися санкції, передбачені законодавством.
Відповідно до статті 27 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ЦИХ ОРГАНІВ, А ТАКОЖ ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ.
Тому потрібно створити екологічну інспекцію у м. Запоріжжі, яка буде контролювати екологічну ситуацію.
Нормативно-правова основа
Конституція України
Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.
ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»
Стаття 9. Екологічні права громадян України
Кожний громадянин України має право на:
а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище
е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом
тощо.
ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» містить положення щодо вживання заходів, дотримання вимог охорони атмосферного повітря, контролю у даній галузі тощо.
ЗУ «Про природно-заповідний фонд України» регулює суспільні відносини щодо організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних комплексів, управління у цій галузі.
ЗУ «Про екологічну мережу України» регулює суспільні відносини у сфері формування, збереження та раціонального, невиснажливого використання екомережі як однієї з найважливіших передумов забезпечення сталого, екологічно збалансованого розвитку України та ін.
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля та ін.
ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та ін.
Цей перелік не є вичерпним, наше законодавство містить багато нормативно-правових актів для регулювання екологічної сфери, але на практиці, на жаль, життя людей знаходиться під великою загрозою, а їх право порушується. Можна просто виглянути у вікно і неозброєним оком побачити, що кількість викидів перевищує можливу норму.
Тепер перейдемо до самої проблеми.
Шкідливий вплив забрудненого атмосферного повітря на здоров’я населення було неодноразово доведено.
1.Міжнародне агентство з вивчення раку (МАВР) заявило, що головною причиною онкологічних захворювань у людей є забруднення повітря.
За даними МАВР, зібраними з 2010 до 2013 року, причиною близько 223 тис. випадків захворювання на рак легенів стало забруднення повітря.
Експерти МАВР дійшли такого висновку, спираючись на велику кількість медичних досліджень, проведених у різних частинах світу.
2.Забруднення повітря чинить небезпеку для здоров'я та життя людини і є причиною розвитку важких захворювань, зокрема серцево-судинних і онкологічних. Про це зазначається у щорічній доповіді ООН з питань навколишнього середовища.
Забруднення повітря є причиною респіраторних, інфекційних і серцевих захворювань, інсульту, раку легенів і ускладнень, пов'язаних з вагітністю. У дітей, які вдихають брудне повітря, все частіше проявляється астма, хронічна легенева недостатність, затримка росту, діабет, дитяче ожиріння і розумова відсталість. Багато хто з померлих пережили тривалі тяжкі захворювання, такі як рак, респіраторні або серцеві хвороби.

поширити електронну петицію:

перелік осіб, які підтримали петицію